ingatlan adasveteli előszerződés foglalóval minta

(tájékoztató jellegű iratminta)

Ingatlan adásvételi előszerződés, foglalóval
Előszerződés
amely létrejött egyrészről
családi és utónév: …………………………………………….…
születési családi és utónév: …………………………
születési hely és idő: ……………………..……………………
anyja neve: ……………………………….………………………………
lakcím: ……………………………………..…………………………………..
személyi azonosító: …………………….….….………………

mint eladó (a továbbiakban: Eladó),
másrészről
családi és utónév: ……………………………………….………
születési családi és utónév: ………………………..
születési hely és idő: ……………………..……………..…..
anyja neve: ……………………………….……………………..………
lakcím: ……………………………………..………………………..………..
személyi azonosító: …………………….….….……………..

mint vevő (a továbbiakban: Vevő)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya az Eladó kizárólagos tulajdonát képező, a ………………………………………………………….. tulajdoni lapon ……………………….…… helyrajzi számú …………………………………….… megjelölésű ………………………………… m2 alapterületű ingatlan, amely az Eladó kizárólagos tulajdonában áll.

2. A Szerződő Felek jelen előszerződés aláírásával arra vállalnak kötelezettséget, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanra vonatkozó

adásvételi szerződést legkésőbb ……………………..……… (év) …………………….……… (hónap) ……………………… napjáig megkötik.

3. A Szerződő Felek által kölcsönösen kialkudott vételár ……………………….………… Ft, azaz …………………………………………………………… forint, melyet a Vevő az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg, egy összegben fizet meg.

4. Az Eladó feltétlen garanciát vállal, hogy a jelen előszerződésben lekötött ingatlan per-, teher- és igénymentes. Vállalja továbbá, hogy az ingatlan lényeges tulajdonságairól tájékoztatja a Vevőt.

5. Az Eladó kötelezi magát, hogy a jelen előszerződésben meghatározott, az adásvétel tárgyát képező ingatlant a végleges szerződés aláírásáig semmilyen jogcímen meg nem terheli.

6. A Vevő az előszerződés biztosítékaként …………………………..…… Ft, azaz ……………………………………………………… forint foglalót ad át. Az Eladó az összeg átvételét jelen előszerződés aláírásával elismeri és nyugtázza.

7. Amennyiben a felek az 1. pontban megjelölt ingatlannal kapcsolatban az adásvételi szerződést a 3. pontban megjelölt vételáron megkötik, a foglaló címén átadott összeg a vételárba beszámít, azzal a Vevő fizetési kötelezettsége csökken.

8. Ha az adásvételi szerződés megkötésére az Eladó érdekkörében felmerült okból nem kerül sor, az Eladó köteles az átvett foglaló kétszeresét haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéskötésre nyitva álló napig a Vevőnek visszafizetni.

9. Amennyiben a szerződés megkötésére a Vevő érdekkörében felmerült okból nem kerül sor, akkor ő az átadott foglalót elveszíti. Emellett a szerződéskötés meghiúsulásáról köteles az Eladót haladéktalanul értesíteni.

10. A jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak az előszerződésekre vonatkozó 208. §-át, az adásvételre vonatkozó 365–369. §-ait kell alkalmazni. A jelen előszerződés kettő példányban készült, melyet a Szerződő Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek.

Kelt: ………………….……………………………….. (város/község neve), …………………….… év …………………….……… hó …………………….. napján.

…………………………………………………………………………………..                                                  …………………………………………………………………………………….
Eladó                                                                                                          Vevő

A jelen szerződést elkészítettem és ellenjegyzem:

……………………………………………………………………………………..
(aláírás)

………………………..……………………………………………………………..
(ügyvéd címe)

Összehasonlítás