(tájékoztató jellegű iratminta)

Ingatlan adásvételi előszerződés, foglalóval Előszerződés amely létrejött egyrészről
családi és utónév: ...............................................................
születési családi és utónév: ...............................................
születési hely és idő: ........................................................
anyja neve: .........................................................................
lakcím: ...............................................................................
személyi azonosító: .......................................................

mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről családi és utónév: ...............................................
születési családi és utónév: ................................................
születési hely és idő: ..........................................................
anyja neve: .........................................................................
lakcím: ................................................................................
személyi azonosító: ............................................................

mint vevő (a továbbiakban: Vevő) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya az Eladó kizárólagos tulajdonát képező, a ............................................... tulajdoni lapon ............................................... helyrajzi számú ............................................... megjelölésű ............................................... m2 alapterületű ingatlan, amely az Eladó kizárólagos tulajdonában áll.

2. A Szerződő Felek jelen előszerződés aláírásával arra vállalnak kötelezettséget, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanra vonatkozó

adásvételi szerződést legkésőbb ............................................... (év) ............................................... (hónap) ............................................... napjáig megkötik.

3. A Szerződő Felek által kölcsönösen kialkudott vételár ............................................... Ft, azaz ............................................... forint, melyet a Vevő az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg, egy összegben fizet meg.

4. Az Eladó feltétlen garanciát vállal, hogy a jelen előszerződésben lekötött ingatlan per-, teher- és igénymentes. Vállalja továbbá, hogy az ingatlan lényeges tulajdonságairól tájékoztatja a Vevőt.

5. Az Eladó kötelezi magát, hogy a jelen előszerződésben meghatározott, az adásvétel tárgyát képező ingatlant a végleges szerződés aláírásáig semmilyen jogcímen meg nem terheli.

6. A Vevő az előszerződés biztosítékaként ............................................... Ft, azaz ............................................... forint foglalót ad át. Az Eladó az összeg átvételét jelen előszerződés aláírásával elismeri és nyugtázza.

7. Amennyiben a felek az 1. pontban megjelölt ingatlannal kapcsolatban az adásvételi szerződést a 3. pontban megjelölt vételáron megkötik, a foglaló címén átadott összeg a vételárba beszámít, azzal a Vevő fizetési kötelezettsége csökken.

8. Ha az adásvételi szerződés megkötésére az Eladó érdekkörében felmerült okból nem kerül sor, az Eladó köteles az átvett foglaló kétszeresét haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéskötésre nyitva álló napig a Vevőnek visszafizetni.

9. Amennyiben a szerződés megkötésére a Vevő érdekkörében felmerült okból nem kerül sor, akkor ő az átadott foglalót elveszíti. Emellett a szerződéskötés meghiúsulásáról köteles az Eladót haladéktalanul értesíteni.

10. A jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak az előszerződésekre vonatkozó 208. §-át, az adásvételre vonatkozó 365–369. §-ait kell alkalmazni. A jelen előszerződés kettő példányban készült, melyet a Szerződő Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek.

Kelt: ....................................... (város/község neve), ...................... év ......................... hó .........................napján.

...................................................................... ............................................................................
Eladó                                                                                                          Vevő

A jelen szerződést elkészítettem és ellenjegyzem:

................................................................................ (aláírás)

................................................................................ (ügyvéd címe)